Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

By Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

Sliding Mode regulate is famous as an effective device to layout controllers that are strong with admire to uncertainty. The ensuing controllers have low sensitivity to plant parameters and perturbations and make allowance the potential for decoupling the unique plant approach into elements of reduce measurement. additionally many controllers be certain finite time convergence to the switching floor and will be straightforwardly carried out. even if, as well as this conventional region of exploitation, sliding mode ideas are being more and more deployed for the layout of observers for estimation and identification.

Many of the chapters during this publication are in response to expansions of chosen shows from the eighth IEEE foreign Workshop on Variable constitution structures VSS'04, which used to be held in Barcelona, Spain in September 2004. The editors have attempted to spot the most important contributions from this workshop, which outline the state of the art, characterize new instructions development on present paintings, and spotlight new rising program areas.

Show description

Read or Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

Best system theory books

Synergetics: an introduction

This booklet is an often-requested reprint of 2 vintage texts through H. Haken: "Synergetics. An advent" and "Advanced Synergetics". Synergetics, an interdisciplinary examine software initiated by means of H. Haken in 1969, bargains with the systematic and methodological method of the speedily transforming into box of complexity.

Robust Design: A Repertoire of Biological, Ecological, and Engineering Case Studies (Santa Fe Institute Studies on the Sciences of Complexity)

Powerful layout brings jointly sixteen chapters via an eminent crew of authors in quite a lot of fields proposing features of robustness in organic, ecological, and computational platforms. The volme is the 1st to deal with robustness in organic, ecological, and computational platforms. it truly is an outgrowth of a brand new examine software on robustness on the Sante Fe Institute based by way of the David and Lucile Packard beginning.

Self-organized biological dynamics & nonlinear control

The transforming into impression of nonlinear technology on biology and drugs is essentially altering our view of residing organisms and illness tactics. This ebook introduces the applying to biomedicine of a huge diversity of ideas from nonlinear dynamics, corresponding to self-organization, complexity, coherence, stochastic resonance, fractals, and chaos.

Semi-Autonomous Networks: Effective Control of Networked Systems through Protocols, Design, and Modeling

This thesis analyzes and explores the layout of managed networked dynamic structures - dubbed semi-autonomous networks. The paintings techniques the matter of powerful regulate of semi-autonomous networks from 3 fronts: protocols that are run on person brokers within the community; the community interconnection topology layout; and effective modeling of those usually large-scale networks.

Additional resources for Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

Example text

Perruquetti Ì ÔÖÓÓ ÓÒ ÖÒ Ò Ø ×Ð Ò ×ÙÖ ËÓ¸ Û Ú Ø ÔÖÓÓ Ö º Ó × ÒÓØ ÔÔ Ö Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ º ÈÖÓÓ º Ì ¬Ö×Ø Ô ÖØ Ó Ø ÓÖ Ñ × ÔÖÓÚ Ò ¸ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ Ò ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½ Ý Ù× Ò Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Ü½ ܾ µº ËÓ¸ Û Ú ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ¦¾ × Ò Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´½¿µº × « ´Ü Ü µ ´«µ ´Ü Ü µ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ´ µ ¾ Ü ¾ ½ ¬ ¬ « ¬¬ ´«µ ´Ü Ü µ¬¬ ¾ « ½ ¾ ¾ ¾ ¼ ÓÒ Ù × Ø Ø Ø ×ÙÖ ¦¾ × ÒÚ Ö Òغ Ä Ø Ù× ¬Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø× ´× ¬ ÙÖ ¾µ Ò ¨ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ ܽ Ò « ´Ü Ü µ ¼ Ü ½ ¾ ½ ´ µ ¾ ¼ ܾ ´Ü½ ܾ µ ¾ ʾ ܾ ¼ © ¼ ¼ « ´Ü½ ܾ µ ´ µ ¾ ¼ Ó Ó Æ Üظ Û × ÓÛ Ø Ø ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò Ò Ø × Ø× ÒØ Ö ¦¾ Ø Ö ¬Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð Ó Ø Ñ º Ï Ø ×Ð Ø Ù× Ó ÒÓØ Ø ÓÒ¸ Û ÒÓØ Ö Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ×Ý×Ø Ñ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ ´Ü½ ܾ µ Ý ´Ü½ ´Øµ ܾ ´Øµµº ¯ ÇÒ ¸ ܽ « ´Ü Ü µ ½ ¾ ³« ´Ü µ ³ «« ¼¸ ܾ ¾ ´ µ ¾ ¾ « ´Ü Ü µ ½ ¾ ´ µ ¾ ¼ Ò ¼ ×Ó Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ¸ Ú ÖÝ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø Öع Ò Ò ÒØ Ö× º ÁÒ ¸ ´Ü½ ܾ µ ¾ Ò ´Ü½ ܾ µ × ØÖ ØÓÖÝ Ò Ø Ô × ÔÓÖØÖ Ø¸ Ø ´ µ Ü ½ ¼ Ø ´ µ Ü ¾ ¼ « ´Ü ´Øµ Ü ´Øµµ ½ ¾ ´ µ ¾ ¼ ÑÔÐ × Ø Ø Ü½ ´Øµ ¼ Ò Ü¾ ´Øµ ¼ Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ º ÇÒ ¸ ܽ ¼ Ò Ü¾ ¼º Ì × Ñ Ö ÙÑ ÒØ Ð × ØÓ Ø ØØ Ø Ú ÖÝ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø ÖØ Ò Ò ÒØ Ö× Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ º ¯ ÇÒ ¸ ܽ ¼¸ Ò Ü¾ × ×ØÖ ØÐÝ Ò Ø Ú ¬Ö×Ø Ò ÓÑ × ÔÓ× Ø Ú ´«µ « Û Ò ³« ´Ü¾ µ ³ ¾ « ¾ ´Ü½ ܾ µ ¸ Ø Ò ×ØÖ ØÐÝ ÔÓ× Ø Ú º Ì Ø Ø Ø Ü½ ¼ Ò×ÙÖ × Ø Ø Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ¸ ܽ ´Øµ Ö × ½ ³ ´Ü¾ ´Øµµ ´ Ò ÓÖ Ü½ ´Øµ Ö × Ø ÓÖ Òµº Ì Ù׸ Ú ÖÝ ×ÓÐÙ¹ ¾ « ¾ « Ø ÓÒ ×Ø ÖØ Ò Ò ÒØ Ö× ¦¾ Ø Ö ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ º Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ Ø × ×Ý ØÓ × Ø Ø ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÒØ Ö ¦¾ Ø Ö ¬Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð Ó Ø Ñ º Ì × ÑÔÐ × Ø Ø Ø ×ÙÖ ¦¾ × ØØÖ Ø Ú Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ º Ì Ù× ¦¾ × Ò Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´½¿µº ¯ Ê Ñ Ö ¿º Ì Ô × ÔÓÖØÖ Ø Ò ¬ ÙÖ ¾ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø Ø ¦¾ × Ò Ð ×Ð Ò ×ÙÖ º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø Ø × ÒÓØ × ÑÔÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ ÙØ Ø × ÓÐ Ö ÓÒ º Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¿ 10 8 6 4 S2 C x 2 2 0 −2 −4 −6 A B −8 −10 −20 −15 −10 −5 0 x 5 10 15 20 1 º ¾º Ì Ô × ÔÓÖØÖ Ø Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´½¿µ Ì Ñ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ø × Ñ Ø Ó × Ø Ø Ø × ÒÓØ ÔØ Ð ÓÖ ÓÖ Ö ×Ý×Ø Ñ׺ Ì × × Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Ø Ö × ÒÓØ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ú Ñ Ø Ó ÓÖ Ø ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒº ËÓ¸ Û Û ÐÐ × ÒÓØ Ö ÔÔÖÓ º º¾ À Ø ÓÖ Ö ÒØ Ö ØÓÖ Ò Ø Ö ØÚ Ñ Ø Ó ÁÒ ½¾¸ Ì ÓÖ Ñ ¿º½ ¸ Ð ×× Ó ÓÒØÖÓÐÐ Ð ×Ý×Ø Ñ׸ Ò ÐÙ Ò Ð Ò Ö Þ Ð ×Ý×Ø Ñ׸ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ ÙÒ Ö Ö ÙÖ× Ú º Ï Ù Ð ÓÒ Ø × ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº Ï Ó Ù× ÓÒ Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ò Ð Û× ÓÖ Ø Ð ×× Ó ×Ý×Ø Ñ ½ ÜÑ ¾ ܽ ºº º Û Ö Ñ Ì ÓÖ Ñ ÓÐÐÓÛ Ò Ö½ ¬¼ ¬ Ò ½ ´½ µ ÜÒ ½ ÜÑ Ò Ò ½ ÜÒ Ù Ò ½¸ Ö Ó º ½¾ Ä Ø Ö ¸ ¬ ½¸ ½ Ú Ò Ò ÕÙ Ð Ø × ¼¸ ½ Ö ½ · Ñ ½ Ö¾ ´¬ Ñ · ½µ Ö ·½ ½ ¼ Ö Ö ÒØ Ö׺ Ò¸ Ò ÓÒ×Ø ÒØ× × Ø × Ý Ò Ø ¼ Ò ½ ¡ ¬ ½ Ñ ½ · ½ Ö ¼ ½ Ò ¾ 38 E.

Perruquetti ¿ Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× ¿º½ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û ÓÒ× Ö Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ×Ý×Ø Ñ × Ö Ý Ò ÓÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Û Ö × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÔÓ×× ×× ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ º Ì Ñ Ò Ö ×ÙÐØ× ÓÑ ÖÓÑ Ø Ò ÖÒ×Ø Ò Û Ó ØÖ Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ò º Ì ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÔÓ×× ×× × ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÒ Í ÊÒ ÓÖ ÐРܼ ¾ Í Ò ÊÒ Ò Ü¼ ØÛÓ Ö Ø Ñ Ü Ñ ÐÐÝ ¬Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó ´¿µ ܼ ¼ Ì Ü Ò ¼Ì Ê ¸ Ø Ö Ü ×Ø× ¼ Ìܼ Ñ Ò Ì Ì ×Ù Ø Ø ¼ ´Øµ ܼ ´Øµ ܼ ¾ Í ¸ Ìܼ × Ó× Ò ØÓ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ¼ Ìܼ º Ï Ñ Ý ××ÙÑ Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ö ×Ø Ò Ê ¼ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¸ ܼ ´Øµ ÒÓØ × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ü¼ ¾ ÊÒ Ø Ø ¼º Î Ö ÓÙ× ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ÓÖÛ Ö ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ò ÓÙÒ Ò ½¸ ¸ ½ º Ä Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ´¿µ Û Ö ¾ ¼ ´ÊÒ µ¸ ´¼µ ¼ Ò Û Ö ÔÓ×× ×× × ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ º Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ ÒÚÓÐÚ Ò Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ú Ò Ò ¸ ¬Ò Ø ÓÒ ¾º¾ º ¬Ò Ø ÓÒ ½º Ì ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ½º Ø Ö Ü ×Ø× ÙÒ Ø ÓÒ Ì Î Ò ¼ Ê ¼ ×Ù Ø Ø Ü¼ ¾ Î Ò ¼ Ø Ò Ü¼ ´Øµ × ¬Ò ´ Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö × ÙÒ ÕÙ µ ÓÒ ¼ Ì ´Ü¼ µµ¸ ܼ ´Øµ ¾ Î Ò ¼ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ¼ Ì ´Ü¼ µµ Ò Ø ÐÌÑ´Ü µ ܼ ´Øµ ¼º Ì ÕÙ ÒØ ØÝ Ì × ¼ ÐÐ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ¾º ÓÖ ÐÐ ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ´¯µ ¼¸ ÓÖ Ú ÖÝ Ü¼ ¾ ´Æ ´¯µ Ò Ò ¼ µ Î ¸ ܼ ´Øµ ¾ ¯ Ò ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ¼ Ì ´Ü¼ µµº Ê Ñ Ö ½º Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ¸ Ø Ò ÒÒÓØ ÔÓ×× ×× ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ò Û Ö Ø Ñ Ø Ø ÓÖ Ò¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒÒÓØ ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ Ø Ø ÓÖ Ò ´× Ø Ü ÑÔÐ Ú Ò Ò Ø ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒµº Ì Ò¸ ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ¸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ ÑÔÐ × Ø Ø ¼ ¼ × Ø ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ü¼ ¼º ËÓ¸ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ì Ñ Ý ÜØ Ò Ø Ø ÓÖ Ò Ý Ì ´¼µ ¼º Ï Û ÐÐ Ð×Ó ÐÐ Ø × ÜØ Ò× ÓÒ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½º ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º¿ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Û Ø Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ì Î Ê ¸ Ø Ò ÓÖ ÐÐ Ü ´Øµ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò ¼Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ü ¾ Î Ø × Ñ ¹­ÓÛ ¨´Ø ܵ ÓÒ Ê ¼ ¢ Î Ò ¨´Ø ܵ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ì ´Üµº Ì × Ö ×ÙÐØ × ÓÛ× Ø Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø ¯ Ø Î¸ Ð ØÝ ÑÔÐ × ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ø Û ÓÐ ×Ô Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ ¯ ¯ Ø Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð Øݸ Ü ×Ø Ò Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ­ÓÛº Ò ÐÐݸ Ì ´Üµ × Ø Ø Ñ ÓÖ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ü ØÓ Ö Ø ÓÖ Ò¸ Ò × Ø ×Ý×Ø Ñ × ÙØÓÒÓÑÓÙ׸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ×Ø Ð ØÝ Ò×ÙÖ × Ø Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø Ý× Ø Ø ÓÖ Ò ÓÖ ÒÝ Ø Ñ Ö Ø Ö Ø Ò Ì ´Üµº Ì Ò¸ Ø ¬Ò Ø ÓÒ × × ÓÐÐÓÛ× Ò Ø¾Ê Ì ´Üµ ¼ ¨´Ø ܵ ¼ ´ µ À Ö ¸ Ø Ø ÓÖ Ñ Ó ÃÙÖÞÛ Ð Ò ½ × Ö ÐÐÝ Ù× ÙÐ Ù× Û ÒÒÓØ Ú Ä Ô× ØÞ ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ø Ø ÓÖ Òº Ä Ø Ù× Ú Ø Ñ Ò Ö ×ÙÐØ Ó Ø × × Ø ÓÒ Û × Ò Ö Ð Ò ×× ÖÝ Ò ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݺ ÁÒ Ò Ö Ð¸ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ × ÒÓØ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ø ÓÖ Òº Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ü ÑÔÐ Ú Ò Ò ¸ Ü ÑÔÐ ¾º¾ Û × ÓÛ× Ø Ø Ø × ØØÐ Ò ¹ Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ×Ý×Ø Ñ × Ò Ö ÐÐÝ ÒÓÒ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ø ÓÖ Òº ÓÒ× Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ê¾ ʾ ¬Ò Ý Ö Ö Ö Ü½ ܾ Ô ÔÖ Ó× ¼ ÓÒ ÉÁ Ô ¼ Ö ÓÒ É ÔÜ Ü Ö Ó× ¾ ×Ò ¨ ÁÁÁ ¼ ½ ¾ ¾ ¯ ¯ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ÓÒ ÉÁÁ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ÓÒ ÉÁÎ × × ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ Û Ø ´Ö Ó× ´ µ Ö × Ò ´ µµº ¯ ¨ ´¼µ ¨ ¨ ܽ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ܽ ¼ ܾ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ¼¸ Ö ¼ ܾ ¼¸ ¾ ܽ ¼¾ © ¼ ¸ ܽ © ¼ ܾ ¼ ¸ © ¼ ¸ ¼ ܾ Ò Ü © ¼ º ´Ü½ ܾ µ ´ÍÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ µ Ì ×Ý×Ø Ñ × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ ÓÒ Ê¾ Ü ÔØ ÓÒ Ø ÔÓ× Ø Ú Ü½ Ü × Ê· Ò Ø Ò Ø Ú Ü¾ Ü × Ê ½ ¾ º ÁØ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ ½ ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º¾ Ò ¸ ½¼¸ Ð ÑÑ ¾ Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ¬Ò ÓÒ ¬ ÙÖ ½ ÔÓ×× ×× × ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÒ Ê ¾ º ÇÒ Ô · ʽ ¸ × × ÑÔÐÝ Ú Ò Ý Ü½ ܽ ¸ ܾ ¼ Û Ò×ÙÖ × Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ê· ×Ý×Ø Ñ × ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ½ º ËÓ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ê¾ Ò ´¼ ¼µ º ´ËØ Ð Øݵ Î ´Ü½ ܾ µ ܾ½ · ܾ¾ × ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñº ´ Ò Ø Ø Ñ ÓÒÚ Ö Ò µ ÌÓ × ÓÛ ÐÓ Ð ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ÓÒÚ Ö Ò ¸ Ø Ò ÖÒ×Ø Ò × ÓÛ¸ Ò ¸ Ü ÑÔÐ ¾º¾ ¸ Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò Ò ÉÁÎ Ò ÉÁÁÁ ÉÁÁ ÒØ Ö ÉÁÁÁ Ò ÉÁ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Ò ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ¸ Û Ð Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò Ò ÉÁ ÓÒÚ Ö ØÓ Ø ÓÖ Ò Ò ¬Ò Ø × ØØÐ Ò ¹ ØÑ º 28 E.

Perruquetti ¿ Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× ¿º½ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û ÓÒ× Ö Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ×Ý×Ø Ñ × Ö Ý Ò ÓÖ Ò ÖÝ « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Û Ö × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÔÓ×× ×× ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ º Ì Ñ Ò Ö ×ÙÐØ× ÓÑ ÖÓÑ Ø Ò ÖÒ×Ø Ò Û Ó ØÖ Ø Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ò º Ì ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÔÓ×× ×× × ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÒ Í ÊÒ ÓÖ ÐРܼ ¾ Í Ò ÊÒ Ò Ü¼ ØÛÓ Ö Ø Ñ Ü Ñ ÐÐÝ ¬Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó ´¿µ ܼ ¼ Ì Ü Ò ¼Ì Ê ¸ Ø Ö Ü ×Ø× ¼ Ìܼ Ñ Ò Ì Ì ×Ù Ø Ø ¼ ´Øµ ܼ ´Øµ ܼ ¾ Í ¸ Ìܼ × Ó× Ò ØÓ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ¼ Ìܼ º Ï Ñ Ý ××ÙÑ Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ö ×Ø Ò Ê ¼ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¸ ܼ ´Øµ ÒÓØ × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ü¼ ¾ ÊÒ Ø Ø ¼º Î Ö ÓÙ× ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ÓÖÛ Ö ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ò ÓÙÒ Ò ½¸ ¸ ½ º Ä Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ´¿µ Û Ö ¾ ¼ ´ÊÒ µ¸ ´¼µ ¼ Ò Û Ö ÔÓ×× ×× × ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ º Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ÒÓØ ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ ÒÚÓÐÚ Ò Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ú Ò Ò ¸ ¬Ò Ø ÓÒ ¾º¾ º ¬Ò Ø ÓÒ ½º Ì ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ½º Ø Ö Ü ×Ø× ÙÒ Ø ÓÒ Ì Î Ò ¼ Ê ¼ ×Ù Ø Ø Ü¼ ¾ Î Ò ¼ Ø Ò Ü¼ ´Øµ × ¬Ò ´ Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö × ÙÒ ÕÙ µ ÓÒ ¼ Ì ´Ü¼ µµ¸ ܼ ´Øµ ¾ Î Ò ¼ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ¼ Ì ´Ü¼ µµ Ò Ø ÐÌÑ´Ü µ ܼ ´Øµ ¼º Ì ÕÙ ÒØ ØÝ Ì × ¼ ÐÐ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ¾º ÓÖ ÐÐ ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ´¯µ ¼¸ ÓÖ Ú ÖÝ Ü¼ ¾ ´Æ ´¯µ Ò Ò ¼ µ Î ¸ ܼ ´Øµ ¾ ¯ Ò ÓÖ ÐÐ Ø ¾ ¼ Ì ´Ü¼ µµº Ê Ñ Ö ½º Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ¸ Ø Ò ÒÒÓØ ÔÓ×× ×× ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ò Û Ö Ø Ñ Ø Ø ÓÖ Ò¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒÒÓØ ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ Ø Ø ÓÖ Ò ´× Ø Ü ÑÔÐ Ú Ò Ò Ø ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒµº Ì Ò¸ ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ¸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ ÑÔÐ × Ø Ø ¼ ¼ × Ø ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ü¼ ¼º ËÓ¸ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ì Ñ Ý ÜØ Ò Ø Ø ÓÖ Ò Ý Ì ´¼µ ¼º Ï Û ÐÐ Ð×Ó ÐÐ Ø × ÜØ Ò× ÓÒ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½º ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º¿ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Û Ø Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ì Î Ê ¸ Ø Ò ÓÖ ÐÐ Ü ´Øµ Ó ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò ¼Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ü ¾ Î Ø × Ñ ¹­ÓÛ ¨´Ø ܵ ÓÒ Ê ¼ ¢ Î Ò ¨´Ø ܵ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ì ´Üµº Ì × Ö ×ÙÐØ × ÓÛ× Ø Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø ¯ Ø Î¸ Ð ØÝ ÑÔÐ × ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ø Û ÓÐ ×Ô Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ ¯ ¯ Ø Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð Øݸ Ü ×Ø Ò Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ­ÓÛº Ò ÐÐݸ Ì ´Üµ × Ø Ø Ñ ÓÖ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ü ØÓ Ö Ø ÓÖ Ò¸ Ò × Ø ×Ý×Ø Ñ × ÙØÓÒÓÑÓÙ׸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ×Ø Ð ØÝ Ò×ÙÖ × Ø Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ø Ý× Ø Ø ÓÖ Ò ÓÖ ÒÝ Ø Ñ Ö Ø Ö Ø Ò Ì ´Üµº Ì Ò¸ Ø ¬Ò Ø ÓÒ × × ÓÐÐÓÛ× Ò Ø¾Ê Ì ´Üµ ¼ ¨´Ø ܵ ¼ ´ µ À Ö ¸ Ø Ø ÓÖ Ñ Ó ÃÙÖÞÛ Ð Ò ½ × Ö ÐÐÝ Ù× ÙÐ Ù× Û ÒÒÓØ Ú Ä Ô× ØÞ ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ø Ø ÓÖ Òº Ä Ø Ù× Ú Ø Ñ Ò Ö ×ÙÐØ Ó Ø × × Ø ÓÒ Û × Ò Ö Ð Ò ×× ÖÝ Ò ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Øݺ ÁÒ Ò Ö Ð¸ Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ × ÒÓØ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ø ÓÖ Òº Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ü ÑÔÐ Ú Ò Ò ¸ Ü ÑÔÐ ¾º¾ Û × ÓÛ× Ø Ø Ø × ØØÐ Ò ¹ Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ×Ý×Ø Ñ × Ò Ö ÐÐÝ ÒÓÒ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ø ÓÖ Òº ÓÒ× Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ê¾ ʾ ¬Ò Ý Ö Ö Ö Ü½ ܾ Ô ÔÖ Ó× ¼ ÓÒ ÉÁ Ô ¼ Ö ÓÒ É ÔÜ Ü Ö Ó× ¾ ×Ò ¨ ÁÁÁ ¼ ½ ¾ ¾ ¯ ¯ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ÓÒ ÉÁÁ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ÓÒ ÉÁÎ × × ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ Û Ø ´Ö Ó× ´ µ Ö × Ò ´ µµº ¯ ¨ ´¼µ ¨ ¨ ܽ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ܽ ¼ ܾ Ü ¾ ʾ Ò ¼ ¼¸ Ö ¼ ܾ ¼¸ ¾ ܽ ¼¾ © ¼ ¸ ܽ © ¼ ܾ ¼ ¸ © ¼ ¸ ¼ ܾ Ò Ü © ¼ º ´Ü½ ܾ µ ´ÍÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ µ Ì ×Ý×Ø Ñ × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ØÞ ÓÒ Ê¾ Ü ÔØ ÓÒ Ø ÔÓ× Ø Ú Ü½ Ü × Ê· Ò Ø Ò Ø Ú Ü¾ Ü × Ê ½ ¾ º ÁØ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ ½ ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º¾ Ò ¸ ½¼¸ Ð ÑÑ ¾ Ø Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ¬Ò ÓÒ ¬ ÙÖ ½ ÔÓ×× ×× × ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÒ Ê ¾ º ÇÒ Ô · ʽ ¸ × × ÑÔÐÝ Ú Ò Ý Ü½ ܽ ¸ ܾ ¼ Û Ò×ÙÖ × Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ê· ×Ý×Ø Ñ × ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ½ º ËÓ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ê¾ Ò ´¼ ¼µ º ´ËØ Ð Øݵ Î ´Ü½ ܾ µ ܾ½ · ܾ¾ × ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñº ´ Ò Ø Ø Ñ ÓÒÚ Ö Ò µ ÌÓ × ÓÛ ÐÓ Ð ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ÓÒÚ Ö Ò ¸ Ø Ò ÖÒ×Ø Ò × ÓÛ¸ Ò ¸ Ü ÑÔÐ ¾º¾ ¸ Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò Ò ÉÁÎ Ò ÉÁÁÁ ÉÁÁ ÒØ Ö ÉÁÁÁ Ò ÉÁ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Ò ¬Ò Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ¸ Û Ð Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÖØ Ò Ò ÉÁ ÓÒÚ Ö ØÓ Ø ÓÖ Ò Ò ¬Ò Ø × ØØÐ Ò ¹ ØÑ º 28 E.

Download PDF sample

Rated 4.05 of 5 – based on 11 votes